Bộ điều khiển ACC

Số kênh tưới: 12 đến 42
Công nghệ tưới: Block, Modular

SKU: ACC