Bộ điều khiển I-Core

Số kênh tưới: 6 đến 48
Công nghệ: Block; Decoder

SKU: I-Core