Bộ điều khiển Pro-C

Số kênh tưới: 4 đến 16
Công nghệ: Block; Module mở rộng

SKU: Pro-C