Bộ giải mã DUAL-48M

Số kênh tưới: 1 đến 48
Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

SKU: DUAL-48M