Cảm biến Freeze-Clik

Dòng tải tiếp điểm: 24VAC, 5A
Ngắt hệ thống khi nhiệt độ đóng băng 3°C

SKU: Freeze-Clik