Cảm biến MWS

Cảm biến sức gió, nhiệt độ, mưa
Lượng mưa ngắt hệ thống: 3 – 25mm

SKU: MWS