Đầu tưới Halo Spray

Tưới nhỏ phun mưa
Lưu lượng: 0 – 74 lit/giờ