Đầu tưới nhỏ giọt đa điểm

Ren trong ½”
Lưu lượng dòng nước: 2, 4, 8, 16 l/h