Đầu tưới Solo Drip

Tưới nhỏ 8 tia
Lưu lượng: 0 – 60 lit/giờ