Đầu tưới Trio Spray

Tưới nhỏ đa tia
Lưu lượng: 0 – 119 lit/giờ