Đục Lỗ Ống PE

55,000  50,000 

Thiết bị bấm lỗ trên ống PE