Hệ thống tưới rễ RZWS

Kích thước: 25, 45, 90 cm
Lưu lượng: 0.9 l/phút hoặc 1.9l/phút