Khởi động bơm PSR

Rờ le khởi động bơm
Dùng cho bơm: 1 phase hoặc 3 phase

SKU: PSR