Thiết bị báo hiệu ECO-ID

Sử dụng thích hợp cho tưới nhỏ giọt
Hoạt động hiệu quả

SKU: ECO-ID