Cung cấp, lắp đặt thiết bị lọc cho hệ thống tưới hàng đầu miền trung