Showing all 11 results

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP Corner

Bán kính: 2.5 đến 4.5m Lưu lượng: 0.61 đến 2.00 lít/phút
SKU: MPCORNER

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP Strip

Bán kính: 1.5 x 9.1m Lưu lượng: 0.72 đến 1.93 lít/phút
SKU: MP Strip

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP1000

Bán kính: 2.5 đến 4.6m Lưu lượng: 0.61 đến 3.25 lít/phút
SKU: MP1000

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP2000

Bán kính: 4.9 đến 6.4m Lưu lượng: 1.18 đến 6.40 lít/phút
SKU: MP2000

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP3000

Bán kính: 7.6 đến 9.1m Lưu lượng: 2.63 đến 16.07 lít/phút
SKU: MP3000

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP3500

Bán kính: 9.4 đến 10.7m Lưu lượng: 3.94 đến 14.91 lít/phút
SKU: MP350090

Đầu tưới MP Rotator

Bec tưới MP800SR

Bán kính: 1.8 đến 3.5m Lưu lượng: 0.61 đến 2.20 lít/phút
SKU: MP800SR

Đầu tưới MP Rotator

Đầu tưới Pro-Spray

Pop-up: 5cm đến 30cm Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar
SKU: PROS-00, PROS-04, PROS-12

Đầu tưới MP Rotator

Đầu tưới Pro-Spray PRS30

Pop-up: shrub, 10cm, 15cm, 30cm Dải áp hoạt động: 1.0 – 7.0 bar
SKU: PROS-PRS30

Đầu tưới MP Rotator

Đầu tưới Pro-Spray PRS40

Pop-up: shrub, 10cm, 15cm, 30cm Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar
SKU: PRS40

Đầu tưới MP Rotator

Đầu tưới PS Ultra

Pop-up: 5cm đến 15cm Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 4.8 bar
SKU: PSU-02, PSU-04, PSU-06