Showing all 17 results

Đầu tưới Rotor

Bec tưới spray nozzle 15A

Bán kính: 4.0 đến 5.2m Lưu lượng: 0.07 đến 0.95 m3/giờ
SKU: 15A

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G35B

Bán kính: 22.3 đến 31.4m Lưu lượng: 6.7 đến 19.04 m3/giờ
SKU: G35B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G70B

Bán kính: 16.1 đến 22.8m Lưu lượng: 2.95 đến 7.65 m3/giờ
SKU: G70B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G75B

Bán kính: 14.3 đến 21.6 m Lưu lượng: 2.95 đến 7.65 m3/giờ
SKU: G75B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G80B

Bán kính: 20.4 đến 26.8m Lưu lượng: 85.1 đến 7.65 m3/giờ
SKU: G80B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G84B

Bán kính: 14.9 đến 28.3m Lưu lượng: 3.28 đến 13.24 m3/giờ
SKU: G84B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G85B

Bán kính: 13.1 đến 27.7m Lưu lượng: 1.86 đến 13.06 m3/giờ
SKU: G85B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor I-20

Bán kính: 4.9 đến 14m Lưu lượng: 0.07 đến 3.23 m3/giờ
SKU: I-20

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor I-25

Bán kính: 12.1 đến 21.6m Lưu lượng: 0.82 đến 7.24 m3/giờ
SKU: I-25

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor I-40

Bán kính: 15.2 đến 23.2m Lưu lượng: 2.75 đến 7.76 m3/giờ
SKU: I-40

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor I-90

Bán kính: 22.3 đến 31.4m Lưu lượng: 6.7 đến 19.04 m3/giờ
SKU: I-90

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor PGJ

Bán kính: 4.3 đến 11.6m Lưu lượng: 0.13 đến 1.23 m3/giờ
SKU: PGJCategory: Đầu tưới RotorTags: Dau tuoi rotor PGJ, PGJ

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor PGP Ultra

Bán kính: 4.9 đến 14.0m Lưu lượng: 0.07 đến 3.23 m3/giờ
SKU: PGP Ultra

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor PGP-ADJ

Bán kính: 6.4 to 15.8m Lưu lượng: 0.10 đến 3.22 m3/giờ
SKU: PGPCategory: Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor SRM

Bán kính: 4.0 đến 9.4m Lưu lượng: 0.08 đến 0.82 m3/giờ
SKU: SRMCategory: Đầu tưới Rotor

Bán kính: 31.4 đến 36.6 m Lưu lượng: 16.9 đến 20.9 m3/giờ

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor STK-6V

Bán kính: 32.5 đến 50.3 m Lưu lượng: 21.8 đến 74.2 m3/giờ