Showing all 14 results

Đầu tưới Sprays

Bec tưới gốc Bubblers

Đường kính: 0.3 đến 0.9m Lưu lượng: 0.06 đến 0.46 m3/giờ
SKU: PCN, MSBN, PCB, AFB, 5-CST-B

Đầu tưới Sprays

Bec tưới nozzle Strip

Rộng x dài: 1.5 x 9.0 m Lưu lượng: 0.10 đến 0.43 m3/giờ
SKU: Nozzle Strip

Đầu tưới Sprays

Bec tưới Short R

Bán kính: 0.6 đến 1.8m Lưu lượng: 0.01 đến 0.23 m3/giờ
SKU: 2Q, 2H, 4Q, 4H, 6Q, 6H

Đầu tưới Sprays

Bec tưới spray nozzle 10A

Bán kính: 2.1 đến 3.5m Lưu lượng: 0.04 đến 0.50 m3/giờ
SKU: 10A

Đầu tưới Sprays

Bec tưới spray nozzle 12A

Bán kính: 2.7 đến 4.2m Lưu lượng: 0.05 đến 0.64 m3/giờ
SKU: 12A

Đầu tưới Sprays

Bec tưới spray nozzle 17A

Bán kính: 4.7 đến 5.7m Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ
SKU: 17A

Đầu tưới Sprays

Bec tưới spray nozzle 4A

Bán kính: 0.9 đến 1.2m Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ
SKU: 4A

Đầu tưới Sprays

Bec tưới spray nozzle 6A

Bán kính: 1.5 đến 1.8m Lưu lượng: 0.02 đến 0.29 m3/giờ
SKU: 6A

Đầu tưới Sprays

Bec tưới spray nozzle 8A

Bán kính: 1.7 đến 2.8m Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ
SKU: 8A

Bán kính: 1.1 đến 5.2m Lưu lượng: 0.02 đến 0.60 m3/giờ
SKU: Fixed Arc

Đầu tưới Sprays

Đầu tưới Pro-Spray

Pop-up: 5cm đến 30cm Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar
SKU: PROS-04, PROS-06, PROS-12

Đầu tưới Sprays

Đầu tưới Pro-Spray PRS30

Pop-up: shrub, 10cm, 15cm, 30cm Dải áp hoạt động: 1.0 – 7.0 bar
SKU: PRS30

Đầu tưới Sprays

Đầu tưới Pro-Spray PRS40

Pop-up: shrub, 10cm, 15cm, 30cm Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar
SKU: Pro PRS40

Đầu tưới Sprays

Đầu tưới PS Ultra

Pop-up: 5cm đến 15cm Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 4.8 bar
SKU: PSU02, PSU04, PSU06